Новини

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционното предложение на „БУЛНЕД АМД” ЕООД за изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФВЦ/ с мощност от 20 MW. Предложението е свързано с изработване и одобряване на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ и ПУП – ПП /парцеларен план за техническа инфраструктура/, с цел създаване на устройствена основа в съответствие с отреждането на ОУП, с конкретно предназначение фотоволтаична електроцентрала. Начинът на трайно ползване на имота ще се промени от кариера а суровини за строителството и промишлеността в скален масив на фотоволтаична електроцентрала. Поземленият имот, в който се предвижда да бъде изградена ФВЦ се намира в с. Върбешница, област Враца и представлява бивша кариера за добив на врачански варовик.

Натиснете ТУК, за да свалите пълния текст на уведомлението.

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение на „Булнед АМД” ЕООД за изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФВЦ/ с мощност от 7,5 MW. Предложението е свързано с изработване и одобряване на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ и ПУП – ПП /парцеларен план за техническа инфраструктура/, с цел създаване на устройствена основа в съответствие с отреждането на ОУП, с конкретно предназначение фотоволтаична електроцентрала. Начинът на трайно ползване на имотите ще се промени от кариера а суровини за строителството и промишлеността в скален масив – на фотоволтаична електроцентрала. Поземлените имоти, в който се предвижда да бъде изградена ФВЦ се намира в с. Горна Кремена, област Враца и представляват бивша кариера за добив на врачански варовик.

Натиснете ТУК, за да свалите пълния текст на уведомлението.

Съобщение

На 06.11.2018 г. в гр. Враца 3000 фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.001-0081-C02: Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Проектът е на обща стойност 1 452 430.00 лв. без ДДС, от които 1 023 187.00 лв. безвъзмездна финансова помощ (869 708.95 лв. европейско и 153 478.05 лв. национално финансиране) и собствен принос в размер на 429 243.00 лв.

 
По проекта бяха реализирани следните две мерки за подобряване на енергийната ефективност на предприятието:
  • Мярка 1: Придобиване и въвеждане в експлоатация на 48-тонен верижен багер Komatsu, модел PC490LC-11;
  • Мярка 2: Придобиване и въвеждане в експлоатация на самосвал с товароподемност 34 тона Komatsu, модел HM400-5.
Също така в рамките на проекта фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД въведе и сертифицира Система за управление на енергията (СУЕ) съгласно ISO 50001:2011 имаща за цел подобряване на енергийната ефективност на производството и намаляване на емисиите от парникови газове изхвърляни в атмосферата от производствените машини и оборудване.
С реализирането на влючените в проекта мерки за подобряване на енергийната ефективност и за повишаване на производствения капацитет на предприятието в дългосрочен план ще бъдат постигнати следните резултати:
  • Повишаване на енергийната ефективност на фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД с повече от 60%;
  • Разширяване на производствения капацитет на фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД с минимум 30% поради по-големия производствен капацитет на новите машини доставени по проекта;
  • Повишаване на рентабилността на производството със средно 12%-15% и съответно на конкурентоспособността на фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД на вътрешния и на международните пазари.

„БУЛНЕД-АМД“ ЕООД обявява процедура за доставка на машини по проект BG16RFOP002-3.001-0081 „Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД“

На 8-ми март 2018 г. фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД обяви процедура с публична покана за доставката на машини по две обособени позиции в рамките на проект BG16RFOP002-3.001-0081 „Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД“: Обособена позиция № 1 – Доставка на 48-тонен верижен багер; Обособена позиция № 2 – Доставка на самосвал с товароподемност 34 тона.

Прогнозната стойност на всяка от обособените позиции, предмет на публичната покана, е както следва:

  • Обособена позиция № 1: Доставка на 48-тонен верижен багер – 640 000 лв. без включен ДДС;
  • Обособена позиция № 2: Доставка на самосвал с товароподемност 34 тона – 780 000 лева без включен ДДС.

Посочените прогнозни стойности представляват максималната стойност, която възложителят ще приеме за съответната машина. Пълните характеристики и минималните изисквания към оборудването, предмет на доставката, са посочени в техническите спецификации, представляващи неразделна част от приложената по-долу документация.

Оферти ще се приемат чрез системата ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) до 15.03.2018 г. включително.

Можете да свалите документи от ТУК

Go to Top