Уведомление за инвестиционното предложение на „БУЛНЕД АМД” ЕООД за изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФВЦ/ с мощност от 20 MW. Предложението е свързано с изработване и одобряване на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ и ПУП – ПП /парцеларен план за техническа инфраструктура/, с цел създаване на устройствена основа в съответствие с отреждането на ОУП, с конкретно предназначение фотоволтаична електроцентрала. Начинът на трайно ползване на имота ще се промени от кариера а суровини за строителството и промишлеността в скален масив на фотоволтаична електроцентрала. Поземленият имот, в който се предвижда да бъде изградена ФВЦ се намира в с. Върбешница, област Враца и представлява бивша кариера за добив на врачански варовик.

Натиснете ТУК, за да свалите пълния текст на уведомлението.