На 06.11.2018 г. в гр. Враца 3000 фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.001-0081-C02: Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Проектът е на обща стойност 1 452 430.00 лв. без ДДС, от които 1 023 187.00 лв. безвъзмездна финансова помощ (869 708.95 лв. европейско и 153 478.05 лв. национално финансиране) и собствен принос в размер на 429 243.00 лв.

 
По проекта бяха реализирани следните две мерки за подобряване на енергийната ефективност на предприятието:
  • Мярка 1: Придобиване и въвеждане в експлоатация на 48-тонен верижен багер Komatsu, модел PC490LC-11;
  • Мярка 2: Придобиване и въвеждане в експлоатация на самосвал с товароподемност 34 тона Komatsu, модел HM400-5.
Също така в рамките на проекта фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД въведе и сертифицира Система за управление на енергията (СУЕ) съгласно ISO 50001:2011 имаща за цел подобряване на енергийната ефективност на производството и намаляване на емисиите от парникови газове изхвърляни в атмосферата от производствените машини и оборудване.
С реализирането на влючените в проекта мерки за подобряване на енергийната ефективност и за повишаване на производствения капацитет на предприятието в дългосрочен план ще бъдат постигнати следните резултати:
  • Повишаване на енергийната ефективност на фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД с повече от 60%;
  • Разширяване на производствения капацитет на фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД с минимум 30% поради по-големия производствен капацитет на новите машини доставени по проекта;
  • Повишаване на рентабилността на производството със средно 12%-15% и съответно на конкурентоспособността на фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД на вътрешния и на международните пазари.