Новини

Новини2019-07-22T12:29:21+00:00
1111, 2020

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционното предложение на „БУЛНЕД АМД” ЕООД за изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФВЦ/ с мощност от 20 MW. Предложението е свързано с изработване и одобряване на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ и ПУП - ПП /парцеларен план за техническа инфраструктура/, с цел създаване на устройствена основа в съответствие с отреждането на ОУП, с конкретно предназначение [...]

1111, 2020

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение на „Булнед АМД” ЕООД за изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФВЦ/ с мощност от 7,5 MW. Предложението е свързано с изработване и одобряване на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ и ПУП - ПП /парцеларен план за техническа инфраструктура/, с цел създаване на устройствена основа в съответствие с отреждането на ОУП, с конкретно предназначение [...]

611, 2018

Съобщение

На 06.11.2018 г. в гр. Враца 3000 фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.001-0081-C02: Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на "БУЛНЕД-АМД" ЕООД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Проектът е на обща стойност 1 452 430.00 лв. без ДДС, от които 1 [...]

803, 2018

„БУЛНЕД-АМД“ ЕООД обявява процедура за доставка на машини по проект BG16RFOP002-3.001-0081 „Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД“

На 8-ми март 2018 г. фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД обяви процедура с публична покана за доставката на машини по две обособени позиции в рамките на проект BG16RFOP002-3.001-0081 „Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД“: Обособена позиция № 1 - Доставка на 48-тонен верижен багер; Обособена позиция № 2 - Доставка на самосвал с [...]

Go to Top