Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 На 06.11.2018 г. в гр. Враца 3000 фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.001-0081-C02: Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на "БУЛНЕД-АМД" ЕООД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Проектът е на обща стойност 1 452 430.00 лв. без ДДС, от които 1 023 187.00 лв. безвъзмездна финансова помощ (869 708.95 лв. европейско и 153 478.05 лв. национално финансиране) и собствен принос в размер на 429 243.00 лв.   По проекта бяха реализирани следните две мерки за подобряване на енергийната ефективност на предприятието: Мярка 1: Придобиване и въвеждане в експлоатация на 48-тонен верижен багер Komatsu, модел PC490LC-11; Мярка 2: Придобиване и въвеждане в експлоатация на самосвал с товароподемност 34 тона Komatsu, модел HM400-5. Също така в рамките на проекта фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД въведе и сертифицира Система за управление на енергията (СУЕ) съгласно ISO 50001:2011 имаща за цел подобряване на енергийната ефективност на производството и намаляване на емисиите от парникови газове изхвърляни в атмосферата от производствените машини и оборудване.   С реализирането на влючените в проекта мерки за подобряване на енергийната ефективност и за повишаване на производствения капацитет на предприятието в дългосрочен план ще бъдат постигнати следните резултати: Повишаване на енергийната ефективност на фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД с повече от 60%; Разширяване на производствения капацитет на фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД с минимум 30% поради по-големия производствен капацитет на новите машини доставени по проекта; Повишаване на рентабилността на производството със средно 12%-15% и съответно на конкурентоспособността на фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД на вътрешния и на международните пазари.

„БУЛНЕД-АМД“ ЕООД обявява процедура за доставка на машини по проект BG16RFOP002-3.001-0081 „Подобряване енергийния интензитет и производствен кап

На 8-ми март 2018 г. фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД обяви процедура с публична покана за доставката на машини по две обособени позиции в рамките на проект BG16RFOP002-3.001-0081 „Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД“: Обособена позиция № 1 - Доставка на 48-тонен верижен багер; Обособена позиция № 2 - Доставка на самосвал с товароподемност 34 тона. Прогнозната стойност на всяка от обособените позиции, предмет на публичната покана, е както следва:   Обособена позиция № 1: Доставка на 48-тонен верижен багер - 640 000 лв. без включен ДДС; Обособена позиция № 2: Доставка на самосвал с товароподемност 34 тона - 780 000 лева без включен ДДС. Посочените прогнозни стойности представляват максималната стойност, която възложителят ще приеме за съответната машина. Пълните характеристики и минималните изисквания към оборудването, предмет на доставката, са посочени в техническите спецификации, представляващи неразделна част от приложената по-долу документация. Оферти ще се приемат чрез системата ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) до 15.03.2018 г. включително. Можете да свалите документи от ТУК

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio