Новини

„БУЛНЕД-АМД“ ЕООД обявява процедура за доставка на машини по проект BG16RFOP002-3.001-0081 „Подобряване енергийния интензитет и производствен кап

На 8-ми март 2018 г. фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД обяви процедура с публична покана за доставката на машини по две обособени позиции в рамките на проект BG16RFOP002-3.001-0081 „Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД“: Обособена позиция № 1 - Доставка на 48-тонен верижен багер; Обособена позиция № 2 - Доставка на самосвал с товароподемност 34 тона. Прогнозната стойност на всяка от обособените позиции, предмет на публичната покана, е както следва:   Обособена позиция № 1: Доставка на 48-тонен верижен багер - 640 000 лв. без включен ДДС; Обособена позиция № 2: Доставка на самосвал с товароподемност 34 тона - 780 000 лева без включен ДДС. Посочените прогнозни стойности представляват максималната стойност, която възложителят ще приеме за съответната машина. Пълните характеристики и минималните изисквания към оборудването, предмет на доставката, са посочени в техническите спецификации, представляващи неразделна част от приложената по-долу документация. Оферти ще се приемат чрез системата ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) до 15.03.2018 г. включително. Можете да свалите документи от ТУК

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio